Hírek, szakmai anyagok

Nemhivatalos tájékoztató a szakképzési beiskolázáshoz


2020 szeptemberétől alapvetően megváltozott a szakképzés rendszere. Cikkünkben megkíséreljük érthetően összefoglalni a jelenlegi rendszer azon sajátosságait, amit a továbbtanulási döntésnél ismerni kell.

Részletes információk érhetők el a https://szakkepzes.ikk.hu/ oldalról. Szemléltető ábrák: https://palyaorientacio.nive.hu/videotar/kozepfoku-iskolatipusok-2020-ginop-624. 

Letölthető kiadvány magyarázó cikkekkel: https://palyavalasztas.hmpedszakszolgalat.hu/wp-content/uploads/2020/12/PV_21-22_web.pdf

Aktualizálva 2020. december 29-én.

A legfontosabb tudnivalók

 • Az érettségit adó szakmai oktatás neve technikum: ez a 13. évfolyam végén érettségit és középfokú szakmai (technikusi) végzettséget ad. Az eddigiekkel ellentétben 4 év után nem hagyható el érettségivel. 9-10.-ben ágazati alapozás folyik, 11. évfolyamtól egy adott szakmára történik a felkészítés. A szakirányú felsőoktatásba való bekerülés könnyebb lesz, de aki más irányban akar boldogulni, az eddiginél is nehezebb helyzetbe kerül.
 • A technikumok egy részében lehetőség lesz okleveles technikus végzettség megszerzésére, amely szerves kapcsolatban van a felsőoktatással, és kreditpontokat jelent a továbbtanulásnál.
 • A művészeti képzések nagy része és a pedagógiai/gyógypedagógiai asszisztens képzés nem technikumokban, hanem a köznevelésben maradó ötéves szakgimnáziumokban folyik. Itt nincs ösztöndíj, a záróvizsga nem ad középfokú szakmai végzettséget, de elhagyható érettségivel 12.-ben.
 • A hároméves szakképzés neve szakképző iskola. Ennek első évfolyamán az adott ágazat általános ismereteit tanítják, utána kell szakmát választani. A szakmaszerzés után esti tagozaton két év alatt szerezhető érettségi.
 • Egyes iskolákban előkészítő (orientációs) évfolyam is indul.
 • A technikumokban és a szakképző iskolákban minden ágazaton és minden szakmában – az orientációs évfolyamon is – lesz ösztöndíj. Ennek havi mértéke a szakképző iskolák 9. évfolyamán kb. 16 ezer, a technikumok 9-10. évfolyamán 8 ezer Ft, a további évfolyamokon mindkét iskolatípusban tanulmányi eredménytől függően kb. 8-56 ezer Ft. A 11-13., illetve 10-11. évfolyamokon duális képzésben résztvevők munkaszerződést köthetnek, amiért 100-160 ezer Ft munkabér jár.
 • A szociálisan hátrányos helyzetű tanulók, ha tanulmányi átlaguk jobb 3,5-nél, további 32 ezer Ft ösztöndíjra pályázhatnak. 
 • Az SNI-s tanulók szakiskoláiban nem lesz ösztöndíj. Itt részszakma vagy az általánosnál hosszabb idő alatt szakma szerezhető.
 • A gimnáziumot végzettek 2 év alatt szerezhetnek szakmát. Nekik is jár ösztöndíj, munkadíj.

Bővebben:

 1. Az új rendszer

A szakképzés teljesen különvált a közneveléstől. Nemcsak a fenntartó más, hanem a teljes szabályozás kettéválik: a szakképző intézményekben tanulókra és az ott dolgozókra kizárólag a szakképzési törvény lesz érvényes. A szakképző intézmények többsége továbbra is az Innovációs és Technológiai Minisztériumhoz tartozik majd, de néhány többféle iskolatípust egyesítő intézménynek az EMMI, ill. a tankerületek lesz a „főnöke”. A korábban a szakképzéshez tartozó iskolák, képzések egy része most a közneveléshez tartozik: ilyenek elsősorban a fogyatékkal élők szakiskolái és bizonyos művészeti-kulturális-pedagógiai szakképesítést adó szakgimnáziumok. 


1.  Felvételi, kompetenciamérés
A felvételi rendszer egyelőre nem változik. A nyolcadikban kötelező pályaválasztási kompetencia/képesség”mérés”eredménye nem befolyásolja a továbbtanulást, csak tájékoztató jellegű. 

2. Iskolatípusok

Két iskolatípus elnevezése megváltozott: a szakgimnáziumokból általában technikum, a szakközépiskolákból (az egykori szakmunkásképzőkből) szakképző iskola lett. Azok az iskolák azonban, amelyek pedagógiai-közművelődési, illetve bizonyos művészeti területeken folytatnak képzéseket, továbbra is szakgimnázium néven futnak.

A középfokú intézmény lehet:

 • gimnázium (8,6,4,5 éves)
 • szakgimnázium (4+1 éves)
 • szakiskola
 • készségfejlesztő szakiskola
 • technikum (5, egyes esetekben 6 éves, előtte lehet nyelvi előkészítő évfolyam)
 • szakképző iskola (3 éves, előtte lehet előkészítő évfolyam)

Az első négy köznevelési, az utolsó kettő szakképző intézmény.

3. Szakmák, szakképesítések, ágazatok

A szakképző iskolákban a szakmajegyzékben szereplő (alap)szakmákat, a szakiskolákban részszakmát vagy hosszabb idő alatt szakmát lehet szerezni. Szakmát már csak iskolában lehet szerezni, felnőttképzésben nem. (Természetesen iskolai esti képzés lehetséges; ez ingyenes, de nem jár hozzá diákigazolvány.) Aki az iskolában szakmai vizsgát tesz a szakmákból, annak középfokú végzettsége és szakképzettsége lesz, aki részszakmát, annak nem lesz szakképzettsége, csak alapfokú végzettsége.

A szakmák bemutatása, képesítési követelményei, illetve a régi és az új OKJ ágazatainak, szakmáinak megfeleltetése megtalálható a https://szakkepzes.ikk.hu oldalon. A köznevelésben megszerezhető pedagógiai és művészeti szakképesítések programkövetelményei a https://szakkepesites.ikk.hu/ címről érhetők el. A részszakmáknak nincs listája, csak a megfelelő szakmák Képesítési és képzési követelményeiből ismerhetők meg.

Mind a technikumokba, mind a szakképző iskolákba ágazatra kell jelentkezni, és 10., illetve 9. évfolyam után kell az ágazaton belül szakmát választani. Az iskolának tájékoztatójában meg kell neveznie a választható szakmákat.

Az eddigiekkel ellentétben a hároméves szakképző iskola első évében ágazati alapozás folyik m. A 9., technikumban a 10. évfolyam végén ágazati alapvizsgát kell tenni. Elvileg ez biztosítja az egyes szakmák, ill. az iskolatípusok közötti átjárhatóságot, azonban nem tudjuk, hogy a gyakorlatban ez valós lehetőséget jelent-e majd. (Még kevésbé látszik, hogy hogyan lehetséges az ágazatok közötti átjárás.)

4. Az 5 éves technikum

A technikumban továbbra is érettségire felkészítő képzés és szakmai oktatás folyik az első 4 évben és kizárólag szakmai oktatás az 5. évben, azonban nem lesz lehetőség arra, hogy valaki 4 év után érettségivel kilépjen a képzésből: 12.-ben 3 tantárgyból lehet majd érettségit tenni, azonban a bizonyítványt csak 13. után adják ki, amikor a nyelvi érettségit és a szakmai vizsgát is letette a tanuló. Szakmai tárgyból nem kell érettségit tenni, a szakmai vizsga számít majd 5. érettségi tárgynak. Ez könnyebbség azoknak, akik technikus végzettséget akarnak szerezni, de megnehezíti a nem szakirányú továbbtanulást, és kérdésessé teszi, hogy érdemes-e a technikumot választani annak, akinek várhatóan még alakul az érdeklődése. A problémát enyhíti, hogy elvileg az első, esetleg a második évben lehetőség van átkerülni gimnáziumba vagy ágazatot váltani. Az új NAT szerint magyar, történelem, matematika tárgyakból a gimnázium és a technikum óraszáma megegyezik, és bármely közismereti tárgy kerettanterve azonos lesz a két iskolatípusban – de lesznek olyan közismereti tárgyak, amelyeket technikumban nem oktatnak. 

A technikumban 10.-ben ágazati alapvizsgát kell tenni, és a 11. évfolyamtól egy adott szakmára történik a felkészítés, lehetőség szerint duális képzésben.

A szakirányú felsőoktatási továbbtanulás az 5. évben letett szakmai vizsga után a mainál könnyebb lesz. A felvételi pontok számításánál szakirányú továbbtanulás esetén lehetőség lesz arra, hogy csak a szakmai vizsga eredményét vegyék figyelembe, a százalékos eredmény négyszerezésével. A tananyagok összehangolására, a tanultak beszámítására is sor kerül majd. Az okleveles technikus képzés esetén a képzésben részt vesznek egyetemi, főiskolai oktatók, a továbbtanulásnál kreditként beszámításra kerülnek a középiskolában tanultak.

4. Ingyenesség, ösztöndíjak, „munkadíj”

Két (alap)szakma megszerzése továbbra is ingyenes lesz, nappali és esti képzésben egyaránt. Emellett ingyenes lesz egy ún. államilag elismert szakképesítés megszerzése is, ha azt iskolában szerezték.

Teljességgel átalakul az ösztöndíjak és juttatások rendszere.  A szakképzésben a mainál lényegesen szélesebb kör részesül majd valamilyen juttatásban. A juttatások nemcsak a hiányszakmákban, hanem minden szakmában járnak majd. Az eddigiektől eltérően nemcsak a hároméves, hanem az érettségit adó képzésben is lesz ösztöndíj, emellett a duális képzésben résztvevők munkabér jellegű juttatást kapnak. Ez lehetővé teszi az érettségit adó szakképzésben való részvételt azokban az esetekben is, ahol a szülők anyagi okokból a rövidebb képzési időt választanák.

Az ösztöndíjak és munkabérek mértéke jelentős. Alapja a mindenkori minimálbér. A következő tanévben a havi összeg közelítőleg:  

– a technikum 9-10. évfolyamán 8 ezer, a szakképző iskola 9. évfolyamán 16 ezer, az orientációs évfolyamon 8 ezer Ft,

– a további évfolyamokon mindenhol tanulmányi eredménytől függően 8-54 ezer Ft,

– a műhelyiskolában ennek a fele,

– duális képzésben (munkaszerződéssel) 100-160 ezer Ft.

Azok, akik hátrányos helyzetűek vagy gyermekvédelmi támogatásban részesülnek, szociális ösztöndíjra pályázhatnak, melynek összege most 32 ezer Ft lesz. A pályázati felhívást az NSZFH jelenteti majd meg – figyeljenek erre!

Nem jár ösztöndíj a köznevelés keretében maradó művészeti-kulturális szakképesítéseket választóknak, illetve a fogyatékossággal élők szakiskoláiban tanulóknak.

4. Gimnázium utáni szakmai oktatás

Megmarad a gimnázium utáni szakmatanulás lehetősége. Az ebben a körben elérhető kétéves képzés során is járnak a juttatások, és ebben az esetben is könnyebb lesz a szakirányú továbbtanulás. Így a gimnázium nem csak azoknak ajánlható, akik a felsőoktatásban akarnak továbbtanulni. Jó lehetőség a szakmatanulás (technikusképzés) azoknak is, akiket nem vesznek fel az egyetemre,

5. Művészeti, kulturális, oktatási szakképesítések, szakgimnázium
Ezek a szakképesítések nem szerepelnek a szakmajegyzékben, a képzés utáni vizsga nem ad szakmát vagy technikus végzettséget, csak szakképesítést (megnevezésében azonos a felnőttképzésben megszerezhető állam által elismert szakképesítésekkel). Lényeges különbség, hogy ezek nem technikumokban tanulhatók, hanem szakgimnáziumokban, amelyekre továbbra is a köznevelési törvény vonatkozik. Az ilyen képzésekben résztvevők nem kapnak ösztöndíjat és nem köthetnek tanulói munkaszerződést, nem tudni, hogy lesz-e számukra továbbtanulási könnyítés. A szakgimnázium is ötéves, de itt lehetőség van a 12. évfolyam után érettségivel kilépni. Ebben a listában szerepel a pedagógiai és gyógypedagógiai asszisztens is, a pedagógiai munkatárs szakirányaként.

Vigyázat! Néhány művészeti jellegű szakképesítés, pl. a grafikus vagy a mozgókép- és animációkészítő alapszakmaként technikumban tanulható.

7. (Speciális) szakiskolák

A szakiskolák nem kerültek a szakképzés rendszerébe, maradtak a köznevelésben. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a jelenlegiekkel ellentétben minden szakiskola az EMMI-hez, a tankerületekhez tartozik majd: a többcélú intézmények ott maradtak, ami a meghatározó bennük. A szakiskolákban részszakmát lehet szerezni, de az SNI-sek hosszabb idő alatt (alap)szakmát is szerezhetnek. Náluk nincs lehetőség ösztöndíjra, de duális képzésben való részvételük esetén nekik is jár munkadíj.

6. Szakképzettséggel rendelkezők érettségiszerzése
A hároméves képzés után megszűnik a két év alatti nappali érettségiszerzés lehetősége, a most beiskolázottaknak erre csak felnőttoktatás keretében lesz lehetőségük.

8. Általános iskolai végzettséggel nem rendelkezők lehetőségei – Dobbantó és műhelyiskola

Azok számára, akik nem végezték el az általános iskolát, a Szakképzési HÍD programot felváltja a Dobbantó nevű képzés (ez nem azonos a korábbi Dobbantó projekttel). A szándék szerint a képzés eredményesebb lesz a mostaninál. Az egyes iskolák által indított programok jelentősen különbözhetnek. A Dobbantót elvégezve az úgynevezett műhelyiskolákban kevesebb kötöttséggel, egy mester mellett lehet részszakmához jutni (és utána esetleg bekapcsolódni a normál képzésbe), de lehetőség lesz a „normál” képzésbe való közvetlen bekapcsolódásba is.  

9. Előkészítő (orientációs) évfolyam

A Köznevelési Hídprogramot az előkészítő (orientációs) évfolyam váltja fel. Ez az alapkompetenciák erősítése mellett a szakma-, illetve ágazatválasztás segítését is célul tűzi ki, így elvileg a kompetenciahiánnyal küzdők mellett a választani nem tudóknak is ajánlható. Orientációs évfolyamok egyedi programokkal indulnak, a minőségük között valószínűleg nagy különbség lesz. 8 ezer Ft ösztöndíj, ill. a szociális ösztöndíj ezen az évfolyamon is jár.

10. Szakképzési szakkollégium

Az ígéretek szerint már 2020-tól elkezdik egy új szakkollégiumi rendszer kialakítását. Mátészalka, Berettyóújfalu, Szerencs, Komló, Nagykanizsa a tervezett helyszínek –, ennek szabályozása azonban még nem ismert, és a kollégiumokról nincsenek friss híreink. Az Arany János szakképzési-kollégiumi programra azonban már nem lehet jelentkezni.

11. Integrált SNI

Az SNI-sek értékelés alóli felmentési lehetősége megmarad, azonban a törvény szerint a szakirányú oktatásban – tehát a szakképző iskolák 10., a technikumok 11. évfolyamán a szakmai tárgyakból – nincs felmentési lehetőség. Elméletileg lehetőség van integrált képzésben is részszakképesítés szerzésére, illetve arra, hogy hosszabb idő alatt szerezzen valaki szakmát. Az igazgató engedélyezhet egyéni munkarendet, ami a szakmai tárgyakra is kiterjedhet.  A végrehajtási rendelet részletesen tartalmazza az SNI-s, ill. a tanulási, beilleszkedési nehézséggel küzdők lehetőségeit, illetve a szakmai vizsgán igénybe vehető könnyítések szabályait. Nem világos, hogy az SNI-sek esetén hogyan bírálják el a pályaalkalmassági követelményeket, mivel a törvény szerint csak azt lehet felvenni szakképző intézménybe, aki az adott ágazat pályaalkalmassági követelményeinek megfelel.

Összeállította: Juhász Ágnes